رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
پرورش گاو و گاومیشکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گاو و گاومیشکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش گوسفند و بزکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش گوسفند و بزکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گوسفند و بزکشاورزیکاردانیپودمانی
پستمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
پستمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
پست بانکمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
تاسیسات الکتریکی صنعتیصنعتکاردانیترمی
تاسیسات گرایش تبریدصنعتکاردانیترمی
تاسیسات گرایش تهویه مطبوعصنعتکاردانیترمی
تئاتر گرایش ادبیات نمایشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
تئاتر گرایش بازیگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
تبلیغات و بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
تبلیغات و بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیصنعتکاردانیترمی
تربیت بدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی