رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
امور فرهنگیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
امور نمایشگاهیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
امور نمایشگاهیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
انتقال آبکشاورزیکاردانیترمی
انتقال آبکشاورزیکاردانیپودمانی
انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکشاورزیکارشناسیترمی
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی
انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیترمی
اویونیکصنعتکاردانیپودمانی
اویونیک هواپیماصنعتکاردانیترمی
ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیترمی
ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیپودمانی
ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
ایمنی و حفاظت متروصنعتکاردانیترمی
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
بازیافتصنعتکارشناسیپودمانی
بازیافتصنعتکارشناسیترمی
بافت رودوزیهای ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
بافت و تولید فرش ماشینیصنعتکاردانیترمی