رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
امور حج و زیارتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
امور حفاظت اطلاعاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
امور حقوقی زمینکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکشاورزیکاردانیترمی
امور زائرینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی
امور شعب بانکمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
امور فرهنگیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
امور فرهنگیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی