رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
بهره برداری پالایش گازصنعتکاردانیپودمانی
بهره برداری و پالایش گازصنعتکاردانیترمی
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشیکشاورزیکارشناسیپودمانی
بهره وری در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمانصنعتکاردانیترمی
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش صنعتصنعتکاردانیترمی
بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی
پرورش اسبکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
پرورش طیورکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش طیورکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گاوکشاورزیکاردانیپودمانی