رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
بهره برداری پالایش گازصنعتکاردانیپودمانی
بهره برداری و پالایش گازصنعتکاردانیترمی
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشیکشاورزیکارشناسیپودمانی
بهره وری در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمانصنعتکاردانیترمی
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش صنعتصنعتکاردانیترمی
بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی
پرورش اسبکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیترمی
پرورش اسبکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی
پرورش طیورکشاورزیکارشناسیترمی
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
پرورش طیورکشاورزیکاردانیپودمانی
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی
پرورش گاوکشاورزیکاردانیپودمانی