رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی
برق-قدرت گرایش تولیدصنعتکاردانیترمی
برق-قدرت گرایش تولیدصنعتکاردانیپودمانی
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروصنعتکاردانیترمی
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروصنعتکاردانیپودمانی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشت آبزیانکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشت فرآورده های دامیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکشاورزیکارشناسیپودمانی
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکشاورزیکارشناسیترمی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی