اخبار ستاد - آرشیو

مشاور رئیس و سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

مشاور رئیس و سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

دکتر محمد حسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی دکتر احمدرضا پیش بین را به عنوان مشاور رئیس و سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات این دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب