اخبار ستاد - آرشیو

تشکیل اولین جلسه شورای تعامل و هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی سراسر کشور

تشکیل اولین جلسه شورای تعامل و هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی سراسر کشور

دکتر محمد حسین امید در نشست هم اندیشی نمایندگان مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی سراسر کشوراشاره داشت که سیاست این دانشگاه جلب اعتماد بخش خصوصی وتقویت مراکز آموزش عالی غیر دولتی است.

ادامه مطلب