رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل های فنی عملیاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
اقتصاد کار و بهره وریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
اکتشاف معدنصنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکیصنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
الکترونیک آنالوگصنعتکاردانیترمی
الکترونیک صدا و سیماصنعتکاردانیترمی
الکترونیک عمومی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی
الکترونیک گرایش رادیو تلویزیونصنعتکاردانیترمی
الکترونیک گرایش مخابرات دریاییصنعتکاردانیترمی
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
امور اراضیکشاورزیکاردانیترمی
امور امدادمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی