رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۴۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
آزمون فلزاتصنعتکاردانیپودمانی
آزمون فلزاتصنعتکاردانیترمی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
آشپزیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی(یک دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آفریقا شناسی سیاسی(یک دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیترمی
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیپودمانی
آمار و نیروی انسانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آموزش زبان انگلیسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
آواز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
آواز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
آواز گروهی جهانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
اپتیکصنعتکاردانیترمی
اپتیکصنعتکاردانیپودمانی
اجرای ساختمانهای بتنیصنعتکاردانیترمی
احیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکشاورزیکارشناسیترمی
احیای و بهره برداری بیابانکشاورزیکاردانیترمی